1 01, 2005

«“…ἐκ λόγων πλέκων μελῳδίαν…”. Μουσικολογικὰ ψήγματα στὸ ἔργο τοῦ Π. Β. Πάσχου», Θεολογία καὶ Λογοτεχνία. Γιὰ τὰ Ἑβδομηντάχρονά του, Κριτικοί. Συνάδελφοι καὶ Μαθηταὶ τοῦ Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ σχολιάζουν τὴ συμβολή του στὰ Θεολογικὰ καὶ τὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα, (Ἀθήνα 2005), σσ. 286-309

2019-01-12T10:54:42+00:001 Ιανουαρίου 2005|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Τὸ παρὸν κείμενο συνετάγη γιὰ νὰ συμπεριληφθεῖ σὲ ἑτοιμαζόμενο τόμο [...]

1 09, 1999

«Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλᾶς· ἕνας μουσικώτατος ἅγιος τοῦ ἐκπνέοντος αἰῶνός μας», Θεοδρομία. Τριμηνιαία ἔκδοση ὀρθοδόξου διδαχῆς, ἔτος Α’, τεῦχος 3, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1999, σσ. 37-52

2019-01-12T11:00:41+00:001 Σεπτεμβρίου 1999|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Σὲ συνέχεια τῆς ἔρευνάς μου γύρω ἀπὸ τὴ μουσικότητα τοῦ [...]

1 01, 1997

«Ὁ γέρων Ἱερόθεος (1762-1814) καὶ ἡ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἵδρυση τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας», Τιμητικὸν Ἀφιέρωμα εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης Ἱερόθεον ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς ποιμαντορίας (1967-1997), Ὕδρα 1997, σσ. 629-648

2019-01-12T11:23:19+00:001 Ιανουαρίου 1997|Categories: Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Ὅπως διευκρινίζεται στὸ βραχὺ προλογικὸ σημείωμα τοῦ παρόντος δημοσιεύματος, ἡ [...]

1 01, 1996

«Μελετίου τοῦ Συρίγου. Ἀνέκδοτος Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ὁμολογητοῦ», Ἀνάτυπον ἐκ τῶν ΛΖ΄ (1995) καὶ ΛΗ΄ (1996) τόμων τοῦ περιοδικοῦ Παρνασσὸς [σσ. 446-481 καὶ 374-421 ἀντιστοίχως], Ἀθῆναι 1996

2019-01-12T11:25:10+00:001 Ιανουαρίου 1996|Categories: Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Ὁμολογητής, ὁ ἐκ Κίου ὁρμώμενος καὶ [...]

1 01, 1995

«Ἡ μουσικότης τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου», Ὁ Ἐφημέριος ΜΔ΄ (1995), σσ. 313-316

2019-01-12T11:26:49+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Μὲ τέσσερις περιεκτικὲς παρατηρήσεις συμπυκνώνονται στὸ παρὸν μελέτημα οἱ κυριότερες [...]

1 01, 1994

«Δύο χειρόγραφα τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου», Θεολογία ΞΕ΄ (1994), σσ. 355-394

2019-01-12T11:28:56+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση, ἀναλυτικὴ καταλογογράφηση καὶ πλήρη κωδικολογικὴ περιγραφὴ [...]

Go to Top