10 01, 2005

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος – Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ-Β’. Β’ Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης». Τὰ Γένη καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Μελοποιίας. Ἀθήνα 15-19 Ὀκτωβρίου 2003. Χρονικὸ καὶ Ψάλματα, Ἀθήνα 2005 [2 cds]

2020-07-20T13:57:28+00:0010 Ιανουαρίου 2005|Categories: CDs, Διεύθυνση τοῦ χοροῦ ψαλτῶν "Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης", Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικά, Μὲ τὸν χορὸ ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»|

1 01, 2005

«Ἡ “Ἑρμηνεία εἰς τὴν Μουσικήν”, Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου», Παχώμιος Ρουσάνος. 450 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του (+1553), Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου (Ἀρχονταρίκι Νέας Πτέρυγας Ἱερᾶς Μονῆς Στροφάδων καὶ Ἁγίου Διονυσίου, Ζάκυνθος 9-12 Ὀκτωβρίου 2003), Ἀθῆναι 2005, σσ. 437-456

2019-01-16T19:42:15+00:001 Ιανουαρίου 2005|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἡ "Ἑρμηνεία εἰς τὴν Μουσικήν", τοῦ μοναχοῦ Παχωμίου τοῦ Ρουσάνου, [...]

1 01, 2005

«“…ἐκ λόγων πλέκων μελῳδίαν…”. Μουσικολογικὰ ψήγματα στὸ ἔργο τοῦ Π. Β. Πάσχου», Θεολογία καὶ Λογοτεχνία. Γιὰ τὰ Ἑβδομηντάχρονά του, Κριτικοί. Συνάδελφοι καὶ Μαθηταὶ τοῦ Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ σχολιάζουν τὴ συμβολή του στὰ Θεολογικὰ καὶ τὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα, (Ἀθήνα 2005), σσ. 286-309

2019-01-12T10:54:42+00:001 Ιανουαρίου 2005|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Τὸ παρὸν κείμενο συνετάγη γιὰ νὰ συμπεριληφθεῖ σὲ ἑτοιμαζόμενο τόμο [...]

1 01, 2005

Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Νησιωτικὴ Ἑλλάς. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων μουσικῶν κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν, τῶν ἱερῶν ναῶν, ὡς καὶ λοιπῶν συλλογῶν, τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος, τόμος Α’, Ὕδρα, Ἀθῆναι 2005

2019-01-02T10:39:45+00:001 Ιανουαρίου 2005|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Κατάλογος μουσικῶν χειρογράφων, ὁ πρῶτος τόμος τῆς ὁμώνυμης ἐκδοτικῆς σειρᾶς. [...]

1 01, 2005

Ἠχογραφήσεις: Μὲ τὸ χορὸ ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

2020-07-20T13:57:39+00:001 Ιανουαρίου 2005|Categories: Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικά, Καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Μὲ τὸν χορὸ ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»|

Οἱ ἑξῆς ψηφιακοὶ δίσκοι: Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος [...]

Go to Top