1 07, 2020

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ πολυέλεο γιὰ τὰ Θεοφάνεια’, Ἀπόστολος Τίτος 44 (2020), 239-278

2020-08-23T10:40:55+00:001 Ιουλίου 2020|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Εξηγήσεις, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ [...]

8 01, 2015

«Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ὡς “Τabula Rasa” ἢ Ποιά (θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι) ἡ «γλῶσσα» τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς;», Μουσικολογία. Περιοδικὴ Ἔκδοση Μουσικῆς Θεωρίας καὶ Πράξης:Μουσικὴ καὶ Γλῶσσα 22/15 (2015), σσ. 176-189

2019-01-12T12:01:08+00:008 Ιανουαρίου 2015|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Καθώς το μείζον ποσοστό της γραπτής και προφορικής παράδοσης [...]

1 01, 2013

«Συγχύσεις ὁμωνύμων Ἁγιορειτῶν μουσικῶν: Ἡ περίπτωση τῶν Δαμασκηνῶν», Συμβολὴ στὴ μνήμη Γεωργίου Ἀμαργιανάκη (1936-2003). Μελέτες καὶ κείμενα συναδέλφων καὶ μαθητῶν του, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν-Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν, ‘Αθήνα 2013, σσ. 129-159

2019-01-12T10:29:49+00:001 Ιανουαρίου 2013|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα|

Ἡ μελέτη εἶναι πρωτότυπη καὶ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα, καθὼς γιὰ πρώτη [...]

1 09, 2007

«Ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου: Ἡ ἐπιβολὴ ἐξωψαλμικῶν ποιητικῶν κειμένων στὸν ψαλμὸ τοῦ πολυελέου», Πολυφωνία 11 (2007), σσ. 66-88

2019-01-12T12:01:22+00:001 Σεπτεμβρίου 2007|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Μιὰ ἐξειδικευμένη μορφολογικὴ τεχνικὴ τῆς παπαδικῆς μελοποιίας (ἡ ἐπιβολὴ [...]

1 01, 2005

«“…ἐκ λόγων πλέκων μελῳδίαν…”. Μουσικολογικὰ ψήγματα στὸ ἔργο τοῦ Π. Β. Πάσχου», Θεολογία καὶ Λογοτεχνία. Γιὰ τὰ Ἑβδομηντάχρονά του, Κριτικοί. Συνάδελφοι καὶ Μαθηταὶ τοῦ Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ σχολιάζουν τὴ συμβολή του στὰ Θεολογικὰ καὶ τὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα, (Ἀθήνα 2005), σσ. 286-309

2019-01-12T10:54:42+00:001 Ιανουαρίου 2005|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Τὸ παρὸν κείμενο συνετάγη γιὰ νὰ συμπεριληφθεῖ σὲ ἑτοιμαζόμενο τόμο [...]

1 01, 2002

«Περὶ τὴν καταλογογράφηση τῶν μουσικῶν χειρογράφων τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος», Μουσικολογία. Περιοδικὴ ἔκδοση μουσικῆς θεωρίας καὶ πράξης, τεῦχος 16, Ἀθήνα 2002, σσ. 143-170

2019-01-12T12:01:34+00:001 Ιανουαρίου 2002|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἡ παροῦσα μελέτη ἀποτελεῖ πρόδρομη ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ἀναλυτικὴ [...]

1 01, 2001

«Ἐργογραφία Γρηγορίου Θ. Στάθη», “…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001, σσ. 99-201

2019-01-12T10:58:58+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα|

Τὸ παρὸν πόνημα συνετάγη εἰδικῶς γιὰ τὸν ἐκδοθέντα τιμητικὸ τόμο· [...]

1 09, 1999

«Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλᾶς· ἕνας μουσικώτατος ἅγιος τοῦ ἐκπνέοντος αἰῶνός μας», Θεοδρομία. Τριμηνιαία ἔκδοση ὀρθοδόξου διδαχῆς, ἔτος Α’, τεῦχος 3, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1999, σσ. 37-52

2019-01-12T11:00:41+00:001 Σεπτεμβρίου 1999|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Σὲ συνέχεια τῆς ἔρευνάς μου γύρω ἀπὸ τὴ μουσικότητα τοῦ [...]

1 01, 1995

«Ἡ μουσικότης τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου», Ὁ Ἐφημέριος ΜΔ΄ (1995), σσ. 313-316

2019-01-12T11:26:49+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Μὲ τέσσερις περιεκτικὲς παρατηρήσεις συμπυκνώνονται στὸ παρὸν μελέτημα οἱ κυριότερες [...]