1 01, 2003

«Περὶ τῆς ψαλτικῆς καὶ ἐκφωνητικῆς παραδόσεως τῶν Οἴκων τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου», ΜΟΥ.Σ.Α. Μουσικὸ περιοδικὸ τῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀθήνας, τεῦχος 10, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 2003, σσ. 20-25

2019-01-15T20:33:59+00:001 Ιανουαρίου 2003|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Εὐσύνοπτο μελέτημα, μέσῳ τοῦ ὁποίου (στοιχούμενος στοὺς σκοποὺς τῆς διημερίδος [...]

1 01, 2003

«Σημειώματα Κ. Ἀ. Ψάχου ἐπὶ τῶν ἐντύπων μουσικῶν ἐκδόσεων τῆς βιβλιοθήκης του. Α’. 1820-1882», Οἱ δύο ὄψεις τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς κληρονομιᾶς. Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη. Πρακτικὰ τῆς μουσικολογικῆς συνάξεως ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 10 καὶ 11 Νοεμβρίου 2000 στὸ Μέγαρο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, δημοσιεύματα τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας ἀρ. 18, Ἀθήνα 2003, σσ. 103-150

2019-01-16T19:44:14+00:001 Ιανουαρίου 2003|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἀναδιφώντας τὰ τελευταῖα δέκα περίπου χρόνια -συστηματικώτερα δὲ κατὰ τὴν [...]

1 01, 2003

«”Ἀκρίβεια κατ’ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τῶν τόνων τῆς παπαδικῆς τέχνης”. “Θεολογικὴ” ἀνάγνωση τῆς ὁμωνύμου μεταβυζαντινῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 195-231

2020-12-01T07:42:07+00:001 Ιανουαρίου 2003|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἡ γνωστὴ μεταβυζαντινὴ θεωρητικὴ συγγραφή, ἀδήλου θεωρητικογράφου, ποὺ φέρει τὸν [...]

1 01, 2003

Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία, Ἀθῆναι 2003

2019-01-02T10:50:43+00:001 Ιανουαρίου 2003|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Tὸ ἀσματικὸ εἶδος τοῦ πολυελέου συνιστᾶ τὴν πρώτη βασικὴ ἑνότητα [...]

Go to Top