2 01, 1995

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν Αἴγινα. 1. Εὐάγγελος Χ. Μαρίνης (1890-1977), Ἀθῆναι 1995

2019-01-02T11:07:26+00:002 Ιανουαρίου 1995|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ὑπὸ τὸ γενικὸ τίτλο Ἡ ψαλτικὴ τέχνη στὴν Αἴγινα, ἐγκαινιάζεται [...]

1 01, 1995

«Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ῾Καθολικοῦ᾿ Παληαχώρας στὴν Αἴγινα», Παράδοση. Περιοδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ Ρωμιοσύνη, Β΄ περίοδος, τόμος Δ΄, τεύχη 1-4 (13-16), Ἀθήνα Ἰαν.-Δεκ. 1995, σσ. 155-166

2019-01-10T20:27:46+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Περὶ τῆς Παληαχώρας τῆς Αἴγινας ὑφίσταται μιὰ ὄχι εὐκαταφρόνητη ἑλληνόγλωσση [...]

1 01, 1995

«Ἡ μουσικότης τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου», Ὁ Ἐφημέριος ΜΔ΄ (1995), σσ. 313-316

2019-01-12T11:26:49+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Μὲ τέσσερις περιεκτικὲς παρατηρήσεις συμπυκνώνονται στὸ παρὸν μελέτημα οἱ κυριότερες [...]

1 01, 1995

Σπουδὴ στὴ λαϊκὴ μουσικὴ παράδοση τῆς Αἴγινας. 1. Βασιλικὴ Ἀ. Χαλδαιάκη (1895-1967), Ἀθῆναι 1995

2019-01-02T11:06:16+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Πρόκειται γιὰ ἐργασία μουσικολαογραφικοῦ, κυρίως, χαρακτῆρα, ἔκδοση τοῦ αἰγινητικοῦ Συλλόγου [...]

1 01, 1995

«Ἡ ψαλτικὴ τέχνη στὴν Αἴγινα», στὴν Ἐτήσια ἐνημερωτική, πολιτιστικὴ καὶ διαφημιστικὴ ἔκδοση τῆς Ἐκδοτικῆς Πολιτιστικῆς Οἰκολογικῆς Ἑταιρείας Αἴγινας (Ε.Π.Ο.Α), Αἴγινα ᾿ 95. Γενικὸς ὁδηγός· Γνωρίστε τὴν Αἴγινα, [Αἴγινα 1995], σσ. 20-24

2019-01-10T20:30:04+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα|

Πρόκειται περὶ πρόδρομης δημοσίευσης τμήματος τῆς ὁμώνυμης μελέτης τοῦ ὑποφαινόμενου, [...]

Go to Top