Βιβλία2020-07-06T04:57:47+00:00
101, 2010

Βυζαντινομουσικολογικά, Ἀθήνα 2010

1 Ιανουαρίου 2010|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Συναγωγὴ καὶ συνέκδοση 33 συνολικὰ μελετημάτων μου πάνω σὲ διάφορα θέματα τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Τὸ βιβλίο χωρίζεται [...]

101, 2009

Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, Ἀθήνα 2009

1 Ιανουαρίου 2009|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Πρωτότυπη καὶ ἐξειδικευμένη μονογραφία γιὰ τὸν πολυέλεο Δοῦλοι, Κύριον Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου. Εἶναι ἡ πρώτη μιᾶς σειρᾶς εἰδικῶν μελετημάτων [...]

101, 2005

Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Νησιωτικὴ Ἑλλάς. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων μουσικῶν κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν, τῶν ἱερῶν ναῶν, ὡς καὶ λοιπῶν συλλογῶν, τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος, τόμος Α’, Ὕδρα, Ἀθῆναι 2005

1 Ιανουαρίου 2005|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Κατάλογος μουσικῶν χειρογράφων, ὁ πρῶτος τόμος τῆς ὁμώνυμης ἐκδοτικῆς σειρᾶς. Περιλαμβάνει ἀναλυτικότατη περιγραφὴ σαράντα ὀκτὼ μουσικῶν κωδίκων, τῶν ἑξῆς ὑδραϊκῶν [...]

101, 2003

Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία, Ἀθῆναι 2003

1 Ιανουαρίου 2003|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Tὸ ἀσματικὸ εἶδος τοῦ πολυελέου συνιστᾶ τὴν πρώτη βασικὴ ἑνότητα συνθέσεων τῆς παπαδικῆς μελοποιίας ποὺ ψάλλονται κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ [...]

101, 2000

Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του, Ἀθῆναι 2000

1 Ιανουαρίου 2000|Categories: Βιβλία, Υμναγιολογικά Βιβλία|

Μονογραφία περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τοῦ μακαρίου γέροντος Ἱεροθέου τοῦ Πελοποννησίου, μὲ ἀφορμὴ τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου [...]

101, 1998

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὴν μουσική. Εἰσαγωγικὸ σχεδίασμα στὴν ποιητική-μουσικὴ διάσταση τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἀθῆναι 1998

1 Ιανουαρίου 1998|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία, Υμναγιολογικά Βιβλία|

Ἡ ποιητικὴ δραστηριότητα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἢ ὁ ἐπικαλούμενος ἅγιος τοῦ αἰῶνά μας ὡς ὑμνογράφος καὶ μελῳδός, συνιστᾶ θέμα ποὺ [...]

Βρείτε περισσότερες δημοσιεύσεις στην Academia.

GO TO ACADEMIA
Go to Top