Συμπεριλαμβάνεται σὲ ψηφιακὴ κάρτα (USB) ποὺ ἐπισυνάπτεται στὴν ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9], Ἅγιον Ὄρος 2019. Καταχωρίζεται ἐδῶ [κατ’ ἐκλογή, ἀλλὰ καὶ δομικὴ καὶ γλωσσικὴ ἀναμόρφωσή του, ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς ἴδιας μονῆς] τὸ οἰκεῖο τμῆμα ἐκ τῆς τρίτομης μονογραφίας μου, ποὺ κατετέθη στὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2016. [Στοιχεῖα τῆς ἐν λόγῳ μονογραφίας: Ματθαῖος Βατοπαιδινός (1774-1849), τόμος Α΄: Ἀναλυτικὸς κατάλογος τῶν αὐτογράφων κωδίκων του, τόμος Β´: Ἡ μουσικὴ ἐργογραφία του, τόμος Γ´: Ὁ ἐν μοναχοῖς προορατικὸς καὶ ἐν μουσικοῖς παρρησιαστικός, Ἀθήνα 2016]. Πρβλ. καὶ σχετικὴ σημείωση στὴ σ. [4] τῆς ἐν λόγῳ ἔκδοσης: