10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, ΚΕΡΚΥΡΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Συμμετείχα ως μέλος και συντονιστής τόσο της στρογγυλής τράπεζας Αναδρομικός Παραλληλισμός Προγραμμάτων Βυζαντινομουσικολογικών Σπουδών: από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προς τις Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια όσο και της Ε΄ Συνάντησης του Ακαδημαϊκού Βυζαντινομουσικολογικού Δικτύου

-1-

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 κατά το 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο

ΚΕΡΚΥΡΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

Αναδρομικός Παραλληλισμός Προγραμμάτων Βυζαντινομουσικολογικών Σπουδών:

από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προς τις Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ

Η διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η σύνδεση του ειδικού περιεχομένου αλλά και της γενικότερης φιλοσοφίας των νυν ισχυόντων προγραμμάτων βυζαντινομουσικολογικών σπουδών με τα ανάλογα της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί, αναμφίβολα, καίριο ζήτημα, με καθοριστική σημασία για όλα τα μέλη του Α.Β. Δικτύου. Συνεχίζοντας τις διεργασίες που ξεκίνησαν ήδη από το 8ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, διοργανώνουμε την παρούσα συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, για διεξοδικό στοχασμό πάνω στα βυζαντινομουσικολογικά προγράμματα σπουδών, εκκινώντας αναδρομικά από το (προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό) επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύοντας, με καταγραφή της τρέχουσας πραγματικότητας και κατάθεση νέων, επικαιροποιημένων και ευκταίων, προτάσεων, στις δευτεροβάθμια (ειδικά στα μουσικά σχολεία) και πρωτοβάθμια.

Αναμένεται να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος, με κατάθεση σχετικών απόψεων, παρατηρήσεων, προβληματισμών και, κυρίως, προτάσεων, για μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της διδακτικής της βυζαντινής μουσικής, μέσα από αντίστοιχες ακαδημαϊκές συζητήσεις, που θα οδηγήσουν σε εποικοδομητικά, και πρακτικά εφαρμόσιμα, συμπεράσματα. Στη στρογγυλή τράπεζα θα παρακαθίσουν τα μέλη του Α.Β. Δικτύου (καθώς και μέλη ΔΕΠ της Ερευνητικής Ομάδας Βυζαντινών Μουσικών Σπουδών), αλλά η παρουσία και συμμετοχή συναδέλφων και άλλων γνωστικών αντικειμένων είναι επίσης ευκταία, για μια διεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος. Προς τον ίδιο σκοπό έχει επιπροσθέτως διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής και θεσμικών εκπροσώπων, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

  1. Ισχύοντα προγράμματα βυζαντινομουσικολογικών σπουδών:

α. στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των τριτοβάθμιων ελληνικών Ιδρυμάτων (περιεχόμενο, φιλοσοφία, τίτλοι, στόχοι, μεθοδολογία, προβληματισμοί)

β. στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των τριτοβάθμιων ελληνικών Ιδρυμάτων (περιεχόμενο, φιλοσοφία, τίτλοι, στόχοι, μεθοδολογία, προβληματισμοί)

γ. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση & κυρίως στα Μουσικά Σχολεία (περιεχόμενο, φιλοσοφία και προοπτικές του προγράμματος, ανταπόκριση διδασκόντων και μαθητών, ελλείμματα & προβληματισμοί, νέες προτάσεις, δυνατότητες και προκλήσεις)

δ. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (περιεχόμενο, φιλοσοφία και προοπτικές του προγράμματος, ανταπόκριση διδασκόντων και μαθητών, ελλείμματα & προβληματισμοί, νέες προτάσεις, δυνατότητες και προκλήσεις)

  1. Καταγραφή και σχολιασμός στοιχείων Βυζαντινής Μουσικής Προπαιδείας: προτάσεις για γόνιμες σύγχρονες προσεγγίσεις της Βυζαντινής Μουσικής από παιδιά μικρότερων (σχολικών ή και προσχολικών) ηλικιών.
  2. Στρατηγικές διάχυσης και κοινολόγησης των καταγραφησομένων προτάσεων: αναγκαιότητα μιας αμεσότερης και συνεκτικότερης επικοινωνίας μεταξύ των φορέων όλων των βαθμίδων βυζαντινομουσικολογικής εκπαίδευσης (πιθανή θεσμοθέτηση σεμιναρίων διαλέξεων, εργαστηρίων & παραγωγή σχετικού οπτικοακουστικού διδακτικού υλικού).

-2-

Ε΄ Συνάντηση του Ακαδημαϊκού Βυζαντινομουσικολογικού Δικτύου

Στο πλαίσιο του 10ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η 5η Συνάντηση του Α.Β. Δικτύου.

Μας απασχόλησαν, ειδικότερα, τα ακόλουθα θέματα:

  1. Λεξικό Ορολογίας της Βυζαντινής Μουσικολογίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με αφετηρία το έργο του Christian Troelsgård, Byzantine Neumes. A New Introduction to the Middle Byzanatine Musical Notation, Monumenta Musicae Byzantinae, Subsidia IX (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2011) και την πρόσφατη (υπό έκδοση) ελληνική μετάφραση αυτού του βιβλίου από τον υποψήφιο διδάκτορα Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Κοινοποιήθηκε ένα πρωτόλειο «Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι Βασικών Όρων της Βυζαντινής Μουσικολογίας», βασισμένο στο παραπάνω βιβλίο και συντεταγμένο από τον ίδιο υποψ. διδάκτορα, για να υποβοηθηθεί η συνέχεια, σε λεπτομερέστερο αλλά και πρακτικότερο επίπεδο, της σχετικής συζήτησης.

  1. Βάση Δεδομένων με τα θέματα ακαδημαϊκών εργασιών (πτυχιακών, μεταπτυχιακών & διδακτορικών), που υπό την επίβλεψη καθενός μέλους του Α.Β Δικτύου εκπονούνται/ή και έχουν εκπονηθεί στον τομέα της Βυζαντινής Μουσικολογίας. Παρόμοια καταγραφή θα διευκολύνει καθοριστικά κάθε περαιτέρω, εκπαιδευτική και ερευνητική, ακαδημαϊκή διεργασία.