Ἡμερολόγιο τοῦ 2016 ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὡς ἔκδοση ἐπετειακὴ τῶν καθ’ ὅλο τὸ ἔτος ἑορτασμῶν (μὲ ποικίλες ἀκαδημαϊκὲς καὶ καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις) τῆς εἰκοσιπενταετίας λειτουργίας τοῦ Τμήματος (1991-2016). Στὸ ἡμερολόγιο ἐνσωματώνεται ἕνα σπουδαῖο ἀρχειακὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τοῦ Κ. Ἀ. Ψάχου: τὸ σὲ πλήρη μορφὴ σωζόμενο καὶ σὲ ἐξαιρετικὴ κατάσταση διατηρούμενο χειρόγραφο μιᾶς ἔκδοσης ποὺ εἶχε τύποις ἀναγγείλει, μέσῳ ἀνάλογης Ἀγγελίας ποὺ ἐπίσης σώζεται στὰ κατάλοιπά του, ἤδη ἀπὸ τὶς 25 Σεπτεμβρίου τοῦ 1895:

Τῆς Μουσικῆς μεγάλην πανθομολογουμένως παρεχούσης τῷ ἀνθρώπῳ τέρψιν, ἐν δὲ τοῖς πρὸς ἀναψυχὴν ἐκδιδομένοις πολλαπλοῖς Ἡμερολογίοις ἐντελῶς λειπούσης, ἐπιχειροῦμεν πρὸς πλήρωσιν τῆς ἐλλείψεως ταύτης τὴν ἐτησίαν ἔκδοσιν ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ἀρχόμενοι σὺν Θεῶ ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς νέου ἔτους 1896.

Ἡ τότε σχεδιασθεῖσα (καὶ μετὰ παρέλευση 120 ἐτῶν τώρα κυκλοφορούμενη) ἔκδοση παραμένει ὣς σήμερα ὄντως σημαντικότατη καὶ ἀξιολογότατη· ἰδιαίτερα δὲ τὸ τμῆμα αὐτοῦ τοῦ Μουσικοῦ Ἡμερολογίου ὅπου συμπεριλαμβάνονται μέλη ὀθωμανικά παραμένει στὸ σύνολό του σχεδὸν ἀδημοσίευτο (καὶ ἄρα ἄγνωστο ὣς σήμερα), πρᾶγμα ποὺ ἐπισημαίνεται καὶ σὲ σχετικὸ (μεταγενέστερο) σημείωμα τοῦ Ψάχου, προτασσόμενο τοῦ χειρογράφου: Τὰ ἐν αὐτῷ ὀθωμανικὰ ἄσματα εἶναι μικρὰ Συλλογὴ ἀξία πολλῆς προσοχῆς. Στὸ ἴδιο χειρόγραφο δοκίμιο τοῦ Μουσικοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 1896 (καὶ συνεκδοχικὰ στὸ παρόν Ἡμερολόγιο τοῦ 2016) περιλαμβάνονται ἀκόμη: ἐκτεταμένος Πρόλογο 13 σελίδων, στὶς μισὲς τῶν ὁποίων οὐσιαστικὰ ἐνσωματώνεται περισπούδαστη μελέτη τοῦ Ψάχου περὶ τοῦ Ρυθμοῦ (τόσο τῶν ἐκκλησιαστικῶν μελῶν ὅσο καὶ ἰδιαίτερα τῶν ὀθωμανικῶν καὶ δημοτικῶν ἀσμάτων), τοῦ βασικοῦ δηλαδὴ θεωρητικοῦ ζητήματος ποὺ τὸν ἀπασχόλησε κατὰ τὶς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐρευνητικὲς ἀναζητήσεις του, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ἐνδιαφέρουσες μουσικὲς καταγραφὲς ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων καὶ δημοτικῶν τραγουδιῶν. Ἔτσι, ἡ παρούσα ἔκδοση, ἐκτὸς ἀπὸ ἐπετειακὸ Ἡμερολόγιο τοῦ 2016 ἐπαναπροσεγγίζει ταυτόχρονα ἐρευνητικὰ καὶ μὲ κριτικὴ διάθεση ἕνα ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος πρωτογενὲς μουσικὸ ὑλικό, ποὺ ἀξίζει ὄντως νὰ μελετηθεῖ συστηματικότερα ἐκ μέρους τῶν φιλόμουσων ἐντευξομένων.