Κριτικὴ ἔκδοση τῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου. Προτάσσεται ἀνάλογη εἰσαγωγικὴ ἀνάλυση [ἐκτεινόμενη σὲ ἑπτὰ κεφάλαια: 1. Ἡ μουσικότητα Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου 2. Τὰ αἴτια καὶ ἡ ἐν γένει στοχοθεσία τῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς του 3. Ἡ τοποχρονολογικὴ διάσταση τῆς πραγματείας του 4. Δομὴ καὶ περιεχόμενο τῆς πραγματείας 5. Τὸ μουσικὸ στίγμα Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου 6. Ἡ παράδοση τοῦ κειμένου τῆς πραγματείας α´. Χειρόγραφα β´. Ἔντυπα 7. Ἡ παρούσα ἔκδοση] καὶ ἐπιτάσσονται ἐκτενῆ σχετικὰ σχόλια ἐπὶ τοῦ κριτικὰ ἐκδιδόμενου κειμένου. Ἡ παρούσα κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἐν λόγῳ θεωρητικογραφήματος, λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλο τὸ σχετικὸ πηγαῖο καὶ βιβλιογραφικὸ ὑλικό, καλύπτει αἰσθητὸ κενὸ ποὺ ὣς σήμερα ὑφίστατο στὴν καταγεγραμμένη βυζαντινομουσικολογικὴ βιβλιογραφία. Ἡ ἔκδοση συμπεριλαμβάνει, πέρα τοῦ ἑλληνικοῦ πρωτοτύπου καὶ τοῦ σχετικοῦ ὑπομνηματισμοῦ καὶ σχολιασμοῦ του, καὶ μετάφραση τοῦ ἴδιου κειμένου τόσο στὴ νεοελληνικὴ ὅσο καὶ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα, καθὼς ἐπίσης καὶ πλῆθος ἀνάλογων μουσικῶν παραδειγμάτων, καταγεγραμμένων στὴ βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ τὴν πενταγραμμικὴ παρασημαντική.

Τῆς ἔκδοσης ἐπιτάσσεται καὶ Ἐπίμετρο μὲ ἀναλυτικότατη καταλογογράφηση τῶν σχετικῶν χειρόγραφων πηγῶν [κώδικες Ἰβήρων 1101 (αὐτόγραφο τοῦ Ρουσάνου ἀνυπόγραφο καὶ ἀχρόνιστο Εἱρμολόγιο), ΒΚΨ 35/188α (τοῦ ἔτους 1781) καὶ  MMA 18 (ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα)], καθὼς καὶ μὲ ἔκδοση (πανομοιότυπη, ἀλλὰ καὶ ἀναστοιχειοθετημένη καὶ σχολιασμένη) παρεμφερῶν μουσικῶν κειμένων· συγκεκριμένα ἐκδίδονται: μουσικὲς συνθέσεις τοῦ Ρουσάνου (ἀπὸ τὸν κώδικα Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης Ἱεροσολύμων 344, φφ. 177r-8v) & ὁ ἀπὸ τὸν 2ο ψαλμὸ καλοφωνικὸς στίχος Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ, μελοποιημένος ἀπὸ τὸν Ἰωάννη μαΐστορα τὸν Κουκουζέλη, σὲ παράλληλη παράθεση τοῦ κατὰ τὴν παλαιὰ μέθοδο μουσικοῦ κειμένου (λαμβανομένου ἀπὸ τὸν κατὰ τὸ ἔτος 1766 αὐτόγραφο Ἰωάννου τοῦ πρωτοψάλτου κώδικα ΒΚΨ 72/222, φφ. 66v-7v [: Κὺρ Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη καὶ μαΐστορος, τὸ δύσκολον· ἦχος πλ. δ΄ Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ]) καὶ τοῦ κατὰ τὴν νέα μέθοδο ἀντίστοιχου (λαμβανομένου ἀπὸ τὸν κατὰ τὸ ἔτος 1818 αὐτόγραφο Χουρμουζίου τοῦ Χαρτοφύλακος -καὶ κατὰ ἐξήγηση, ὁμοίως, τοῦ ἴδιου- κώδικα ΜΠΤ 703, φφ. 317v-26v [: Στίχος ιβος, Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη, τὸ δύσκολον· ἦχος πλ. δ΄ Νη Δουλεύσατε Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ]).