Ερμηνεία αργού χερουβικού ήχου βαρέος, Πέτρου Πελοποννησίου

Βλ. https://lampadariospetros.blogspot.ae/2012/06/blog-post_210.html

https://lampadariospetros.blogspot.ae/2012/06/blog-post_210.html