Πρωτότυπη καὶ ἐξειδικευμένη μονογραφία γιὰ τὸν πολυέλεο Δοῦλοι, Κύριον Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου. Εἶναι ἡ πρώτη μιᾶς σειρᾶς εἰδικῶν μελετημάτων καὶ δίνει τὸ στίγμα τοῦ τρόπου διεξοδικῆς ἱστορικῆς ἑρμηνείας καὶ ἐνδελεχοῦς μουσικῆς ἀνάλυσης ὁμοειδῶν παπαδικῶν συνθέσεων. Ἀκολουθεῖται ἐδῶ (ἀναπτυγμένη πλέον στὶς λεπτομέρειές της) ἡ μεθοδολογία ποὺ εἶχα προτείνει κατὰ τὴ σύνταξη τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς μου. Τὸ μέλος ποὺ ἐξετάζεται παρακολουθεῖται σὲ κάθε πιθανὴ πτυχὴ καὶ παράμετρό του: καταγραφή, διάδοση, ἀπήχηση, ἐπιρροές, ἐπιδράσεις, αἰσθητικὴ τοῦ μέλους, ἀνάλυση τῆς σύνθεσης, κ.ο.κ.

Ἡ οὐσιαστικὴ συμβολὴ τῆς παρούσας ἐργασίας συνίσταται τόσο στὴν ἀναλυτικὴ παρουσίαση μιᾶς ἐνδιαφέρουσας ψαλτικῆς σύνθεσης, ὅσο καὶ στὴν εὐκρινῆ κατάθεση μιᾶς νεωτεριστικῆς μεθόδου, ὡς πρότασης μελλοντικῆς μουσικολογικῆς προσέγγισης ὅλων τῶν ἄλλων ὁμοειδῶν παπαδικῶν συνθέσεων.

Ἱεροψαλτικὰ Νέα. Διμηνιαῖο ὄργανο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν «Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», ἔτος ΜΖ΄, ἀρ. φύλλου 361, Μάρτιος-‘Απρίλιος 2011, σσ. 3 & 4

NEΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Βιβλιοκρισία Γεωργίου Χατζηθεοδώρου NEΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ