Προλογικὸ σημείωμα στὸν πρὸς τιμὴν τοῦ καθηγητοῦ Γρ. Θ. Στάθη τόμο· περιγράφονται τὰ τῆς ἐμπνεύσεως, τοῦ σχεδιασμοῦ, τῆς ὑλοποιήσεως καὶ τοῦ ὅλου χρονικοῦ τῆς ἐκδόσεως, μνημονεύονται προσηκόντως οἱ ἐπὶ μέρους παράγοντες αὐτῆς καὶ ἐκφράζονται εὐγνωμόνως οἱ ἀπαραίτητες εὐχαριστίες.