Προοιμιακὸ σημείωμα στὸν παραπάνω τόμο πρακτικῶν τοῦ α’ πανελληνίου μουσικολογικοῦ συνεδρίου. Σημειώνονται καὶ ἐδῶ τὰ τοῦ σχεδιασμοῦ, τῆς ὀργανώσεως, τῆς διεξαγωγῆς καὶ τοῦ ἐν γένει προγράμματος τοῦ συνεδρίου, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς ἀπηχήσεώς του στὸ πλήρωμα τῶν μουσικολογιωτάτων ψαλτῶν καὶ τῆς ἐν γένει μουσικολογικῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος· διευκρινίζονται, ἐπίσης, οἱ τηρηθεῖσες ἐκδοτικὲς ἀρχὲς καὶ διατυπώνονται οἱ ἐπιβεβλημένες πρὸς τοὺς ἁρμοδίους εὐχαριστίες.