• Ἀναγγελίες γιὰ τὴ σύγκληση τοῦ συνεδρίου βλ. εἰς·

Ἱεροψαλτικὰ Νέα. Διμηνιαῖο ὄργανο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν “Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”, ἔτος ΛΖ’, ἀρ. φύλλου 298, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2000, σ. 2 [: “Τὸ Συνέδριο”]· Ὁ Ψάλτης. Ἀδέσμευτη περιοδικὴ ἱεροψαλτικὴ ἐνημέρωση τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν Μεγάρων-Σαλαμῖνος καὶ Ἀττικῆς, ἔτος Γ’, τεῦχος 13, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2000, σ. 6 [: “Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἐγκύκλιο Γράμμα” (δημοσιεύονται περικοπὲς τοῦ περὶ τοῦ Συνεδρίου ἐγκυκλίου γράμματος)]· βλ. ἐπίσης στὴ σ. 11 τοῦ ἐνθέτου· Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς τῆς ἐφημερίδος· Τῦπος τῆς Κυριακῆς, Κυριακὴ 1 Ὀκτωβρίου 2000, σ. 67 [: “Ἀπὸ τὶς 3 ἕως τὶς 5 Νοεμβρίου στὴν Ἀθήνα. Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς”]· καθὼς ἀκόμη στὸ περιοδικό· Ἐκκλησία ΟΖ’ (2000), σσ. 960-961 [: ” Ἐκκλησιαστικὰ Χρονικά. Δελτίον Τύπου τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2000″].

  • Βραχεῖες ἢ ἐκτενεῖς χρονογραφικὲς παρουσιάσεις τοῦ προγράμματος ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου βλ. εἰς·

Γιώργου Κ. Ἀγγελινάρα, “Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης”, Σαμιακὸν Βῆμα, ἀριθμὸς φύλλου 3259, Σάμος, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2000, σσ. 1 καὶ 3· καὶ ἀριθμὸς φύλλου 3260, Σάμος, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2000, σ. 3· Τὸ Ψαλτῆρι. Μηνιαῖο ὀρθόδοξο μουσικολογικὸ-ἐκκλησιαστικὸ περιοδικό, ἔτος 3ον, ἀριθμ. τεύχους 28, Ἀγρίνιο, Νοέμβριος 2000, σσ. 6-7 [: “Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης· Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”]· Νέος Ἱεροψαλτικὸς Κόσμος. Τριμηνιαῖο ὄργανο Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος, τεῦχος 4, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2000, σ. 6 [: “Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης” (δημοσιεύεται καὶ ὁ κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδίας κ. Χρήστου Χατζηνικολάου)· τὸ ἴδιο κείμενο δημοσιεύθηκε καὶ στὴν ἐφημερίδα· Ἱεροψαλτικὰ Νέα. Διμηνιαῖο ὄργανο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν “Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”, ἔτος ΛΖ’, ἀρ. φύλλου 300, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 1 καὶ 4]· Χρήστου Παπαδοπούλου, “Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης”, Ὁ Ψάλτης. Ἀδέσμευτη περιοδικὴ ἱεροψαλτικὴ ἐνημέρωση τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν Μεγάρων-Σαλαμῖνος καὶ Ἀττικῆς μὴ κερδοσκοπικοῦ σωματείου, ἔτος Γ’, τεῦχος 14, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 2-3· Πειραϊκὴ Ἐκκλησία. Μηνιαῖο περιοδικὸ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἔτος 10ο, ἀρ. φύλλου 111, Δεκέμβριος 2000, σ. 50 [: “Τὸ Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης”].

  • Ἀρθρογραφήματα μὲ θετικὲς ἢ ἀρνητικὲς ἀποτιμήσεις τῶν πορισμάτων τοῦ συνεδρίου βλ. εἰς·

Ε(ὐαγγέλου) Δ. Θ(εοδώρου), “Παρατηρήσεις καὶ Σχόλια. Α’ Πανελλήνιον Συνέδριον Ἱεροψαλτικῆς Τέχνης”, Ἐκκλησία ΟΖ’ (2000), σ. 953· Ἀθανασίου Καραμάνη, “Στὸν ἀπόηχο τοῦ Α’ Συνεδρίου Ψαλτικῆς. Συμπεράσματα ἀπὸ τὶς συζητήσεις τοῦ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης”, Νέος Ἱεροψαλτικὸς Κόσμος. Τριμηνιαῖο ὄργανο Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος, τεῦχος 4, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 10-11 [τὸ ἴδιο -ὑπὸ τὸν τίτλο· “Τὰ συμπεράσματά μου ἀπὸ τὸ Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέ-χνης”- δημοσιεύθηκε καὶ στό περιοδικό· Ὁ Ψάλτης. Ἀδέσμευτη περιοδικὴ ἱεροψαλτικὴ ἐνημέρωση τοῦ Συλ-λόγου ἱεροψαλτῶν Μεγάρων-Σαλαμῖνος καὶ Ἀττικῆς μὴ κερδοσκοπικοῦ σωματείου, ἔτος Δ’, τεῦχος 16, Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰούνιος 2001, σσ. 5-6]· Χαριλάου Ταλιαδώρου, “Στὸν ἀπόηχο τοῦ Α’ Συνεδρίου Ψαλτικῆς. Γράφει-σχολιάζει καὶ προβλέπει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης Χαρίλαος Ταλιαδῶρος ὀφφικιάλος τῆς Μ.Χ.Ε.”, Νέος Ἱεροψαλτικὸς Κόσμος. Τριμηνιαῖο ὄργανο Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος, τεῦχος 4, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2000, σ. 12· Μανώλη Χατζημάρκου, “Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ τὰ συνέδρια”, Ἱεροψαλτικὰ Νέα. Διμηνιαῖο ὄργανο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν “Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”, ἔτος ΛΖ’, ἀρ. φύλλου 300, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000, σ. 3· Ἀλεξάνδρου Θεοδωρίδη, “Ἀπὸ τὸ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης”, Ὁ Ψάλτης. Ἀδέσμευτη περιοδικὴ ἱεροψαλτικὴ ἐνημέρωση τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν Μεγάρων-Σαλαμῖνος καὶ Ἀττικῆς μὴ κερδοσκοπικοῦ σωματείου, ἔτος Δ’, τεῦχος 16, Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰούνιος 2001, σσ. 6-7 [= Νέος Ἱεροψαλτικὸς Κόσμος. Τριμηνιαῖο ὄργανο ὁμοσπονδίας συλλόγων ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος, τεῦχος 8, Ὀκτώβρι-ος-Δεκέμβριος 2001, σσ. 9-10]· Εὐσταθίου Β. Ξανθοπούλου, σχετικὴ ἐπιστολὴ ποὺ ὑπὸ τὸν τίτλο· “Ἀναφορὲς στὸ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης” δημοσιεύεται στὸ περιοδικό· Ὁ Ψάλτης. Ἀδέσμευτη περιοδικὴ ἱεροψαλτικὴ ἐνημέρωση τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν Μεγάρων-Σαλαμῖνος καὶ Ἀττικῆς μὴ κερδοσκοπικοῦ σωματείου, ἔτος Δ’, τεῦχος 16, Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰούνιος 2001, σ. 8. Γρ. Θ. Στάθη, ” Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο (Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000). Χρονικὸ καὶ Πορίσματα”, Ἐκκλησία ΟΗ’ (2001), σσ. 248-252 [= Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000), Ἀθήνα 2001, σσ. 219-226].