Κατὰ τὸ ἔτος 1999 μετεῖχα ἐνεργὰ σὲ ὅμιλο λογίων Αἰγινητῶν καὶ φίλων τῆς Αἴγινας, μὲ τοὺς ὁποίους ἱδρύσαμε τὴν παραπάνω ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία· Ἡ Αἰγιναία. Τὸ συνταχθὲν καταστατικὸ τῆς ἑταιρείας ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο Πειραιῶς κατὰ τὸ ἔτος 2000. Ἀποσπῶ ἐδῶ τὸ σχετικὸ μὲ τοὺς σκοποὺς καὶ τὰ μέσα πρὸς ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς ἑταιρείας κεφάλαιο τοῦ καταστατικοῦ:

               Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι:

 1. Ἡ ἀναζήτηση, συγκέντρωση, καταχώριση, ταξινόμηση καὶ μελέτη τῶν πάσης φύσεως μυθολογικῶν, ἱστορικῶν, λαογραφικῶν, πολιτιστικῶν, ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν, τῶν ἀναφερομένων στὴν Αἴγινα, στοὺς Αἰγινῆτες καὶ στοὺς καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἔχοντες σχέση μὲ τὴν Αἴγινα.
 2. Ἡ ἐνημέρωση τῶν Αἰγινητῶν, ἢ οἱουδήποτε ἄλλου ἐνδιαφερομένου καὶ τῶν ἁρμοδίων ἀρχείων μὲ τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν.
 3. Δημιουργία κλίματος ἐνδιαφέροντος, ἀγάπης καὶ ἐξοικειώσεως μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν ἐρευνῶν, κυρίως τῶν Αἰγινητῶν, γιὰ τὴ διατήρηση, προβολὴ καὶ ἀξιοποίηση αὐτῶν.

                        Μέσα πρὸς ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ εἶναι κυρίως ἡ ἔκδοση ἑνὸς περιοδικοῦ ἀναζήτησης καὶ προβληματισμοῦ μὲ τὴν ἐπωνυμία “Ἡ Αἰγιναία”, ἢ ἄλλου ἐντύπου καθὼς καὶ ἡ διοργάνωση παντὸς εἴδους ἐκδηλώσεων πολιτιστικοῦ, ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου καὶ ἡ ἐκπόνηση ἐρευνῶν καὶ μελετῶν σὲ ἀντικείμενα συναφῆ μὲ τοὺς στόχους τῆς Ἑταιρείας. Στὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ θὰ παρουσιάζονται ἐκτὸς τῶν ἄλλων:

 1. θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία, τὴν λαογραφία καὶ τὴν πολιτιστικὴ παράδοση τῆς Αἴγινας

 2. θέματα σχετικὰ μὲ τὴ λογοτεχνία

 3. θέματα ποὺ ἀναφέρονται στὸ περιβάλλον τοῦ νησιοῦ, φυσικό (τὴν πανίδα καὶ τὴν χλωρίδα, τὸ τοπίο) καὶ ἀνθρωπογενές (μνημεῖα καὶ ἀρχαιολογικοὶ τόποι, λαϊκὲς καὶ σύγχρονες ἀρχιτεκτονικές), καθὼς καὶ στὴν προστασία του ἀπὸ τὴν ὑποβάθμιση, τὴν φθορὰ καὶ τὴν ἀξιοποίηση

 4. ζητήματα πολιτισμοῦ καὶ παιδείας

 5. θέματα οἰκονομίας καὶ ἀπασχόλησης (τουρισμός, γεωργικὴ παραγωγή, ναυτικὴ ἁλιεία)

 6. θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴ νεολαία, προκειμένου “Ἡ Αἰγιναία” νὰ γίνει καὶ βῆμα τῶν νέων τοῦ νησιοῦ

 7. προκήρυξη βραβείων γιὰ τὴν συλλογὴ συγκεκριμένων στοιχείων, τὴν ἔρευνα ἐπὶ συγκεκριμένου θέματος κ.λπ.

Ὅλες οἱ πιὸ πάνω δραστηριότητες, ἐπιδιώξεις δύνανται νὰ πραγματοποιηθοῦν μὲ συνεργασία ἰδιωτικῶν ἢ δημοσίων φορέων, καθὼς καὶ μὲ ἐκπαιδευτήρια ὅλων τῶν βαθμῶν.

Πρωταρχικὴ ἐνέργεια τῶν μελῶν τῆς ἑταιρείας ἦταν ἡ κυκλοφόρηση δακτυλογραφημένου ἐντύπου (ὑπὸ τὸν τίτλο· Πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἔκδοση στὴν Αἴγινα περιοδικοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἀναζήτησης), ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἐτονίζοντο τὰ ἑξῆς:

“…λείπει [στὴν Αἴγινα] κάποιο κέντρο ἐπαφῆς καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων. Τὸ ρόλο λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ κέντρου ἐπαφῆς, ἑνὸς εἴδους “κεντρικοῦ βηματοδότη” τῆς πνευματικῆς κίνησης τοῦ νησιοῦ, φιλοδοξεῖ νὰ παίξει τὸ περιοδικὸ “Ἡ Αἰγιναία”, ποὺ ἀποφασίσαμε νὰ ἐκδώσουμε. Τὸν τίτλο τὸν ἔχουμε πάρει ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο “φιλολογικόν, ἐπιστημονικὸν καὶ τεχνολογικὸν περιοδικόν”, τὸ πρῶτο ποὺ κυκλοφόρησε στὴν Ἑλλάδα τὸ 1831, μὲ ἐκδότες τὸν Ἀ. Μουστοξύδη καὶ Β. Ἀποστολίδη. Τὸ περιοδικό μας συνεχίζοντας τὴν παράδοση τῆς πρώτης βραχύβιας “Αἰγιναίας” ἀλλὰ καὶ τοῦ πολὺ μακροβιότερου “Κήρυκα τῆς Αἰγίνης” τοῦ Γιάγκου Λυκούρη, φιλοδοξεῖ νὰ γίνει Ἐπετηρίδα καὶ Ἐπιθεώρηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Αἴγινας, φιλοξενώντας συνεργασίες ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου ἐπωνύμων Αἰγινητῶν καὶ φίλων τῆς Αἴγινας. Θὰ εἶναι περιοδικὸ προβληματισμοῦ καὶ διαλόγου, γύρω ἀπὸ θέματα ὄχι μόνο τοπικοῦ ἀλλὰ καὶ γενικότερου ἐνδιαφέροντος […] Μὲ λίγα λόγια τὸ περιοδικό μας φιλοδοξεῖ νὰ γίνει ὁ καθρέπτης τῆς σημερινῆς ζωντανῆς Αἴγινας, ποὺ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει ξεκομμένη ἀπὸ τὸ παρελθόν της καὶ χωρὶς τὸν πολιτισμό της, τὰ σημαντικότερα δηλαδὴ κεφάλαια ποὺ διαθέτει. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο δὲν θὰ κάνει ποτὲ εἶναι κομματικὴ ἤ (ἀκόμα χειρότερο) μικροκομματικὴ πολιτική. Εἴμαστε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀνεξάρτητοι καὶ ἀδέσμευτοι ἀπὸ κάθε κομματικὴ πρόσδεση καὶ ἐπαφή. Οἱ σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μας θὰ εἶναι ἀνοικτὲς σὲ συνεργασίες ὅλων ὅσοι θελήσουν νὰ συμβάλουν στὴν προσπάθειά του ἀλλά (καὶ κυρίως) στὸν ἐλεύθερο διάλογο, στὸν ὁποῖο θὰ εἶναι ἀφιερωμένος σημαντικὸς ἀριθμός τους. Ἀρχικὰ τὸ περιοδικὸ θὰ βγαίνει ἀνὰ ἑξάμηνο, μὲ προοπτικὴ νὰ γίνει σύντομα τετραμηνιαῖο. Πιστεύουμε πὼς ἡ πρόθεσή μας σᾶς ἐνδιαφέρει καὶ πὼς θὰ ἔχουμε τὴν ἐνεργὸ συμπαράσταση καὶ ἀρωγή σας, τῶν ὁποίων ἔχουμε τὴν ἀνάγκη…”

Ἔκτοτε κατεβλήθησαν σύντονες προσπάθειες γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ τὴν παγίωση τοῦ ὁμωνύμου τῆς ἑταιρείας περιοδικοῦ· ὣς σήμερα ἔχουν κυκλοφορηθεῖ εἴκοσι ἑπτὰ τεύχη τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ, ἡ ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἔχει χαιρετισθεῖ μὲ διθυραμβικὰ σχόλια καὶ ἔχει γνωρίσει τὴν καθολικὴ ἀποδοχὴ τοῦ αἰγινητικοῦ -καὶ ὄχι μόνον- ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ. Ὁ ὑποφαινόμενος κατεῖχα τὴ θέση τοῦ ἀρχισυντάκτη τοῦ  συγκεκριμένου περιοδικοῦ μέχρι τὴν ἔκδοση καὶ τοῦ δεκάτου τετάρτου τεύχους.

Παράλληλα, ἐπισημαίνω ἐνδεικτικὰ ὅτι μέχρι τὸ ἔτος 2003 ἡ ἑταιρεία εἶχε πραγματοποιήσει καὶ τὶς ἀκόλουθες ἐκδηλώσεις, μὲ πάγκοινη συμμετοχὴ τοῦ αἰγινητικοῦ λαοῦ καθὼς καὶ τῶν πολυπληθῶν, κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες ἐπισκεπτομένων τὸ νησί, φιλαιγινητῶν:

 • Ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ πρώτου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Αἰγιναία. Πρώτη φανέρωση τῶν δραστηριοτήτων τῆς ὁμώνυμης ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας.

Αἴγινα, 24 Αὐγούστου 2000, αὐλὴ λαογραφικοῦ μουσείου.

 • Ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ τρίτου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Αἰγιναία. Ἔκκληση γιὰ τὴ διάσωση τῶν καποδιστριακῶν κτηρίων τῆς Αἴγινας (Κυβερνείου καὶ Ἐϋναρδείου).

Αἴγινα, 25 Αὐγούστου 2001, αὐλὴ Κυβερνείου.

 • Ἐκδήλωση ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς κυκλοφορήσεως τοῦ πέμπτου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Αἰγιναία. Συναυλία τῆς Δόμνας Σαμίου καὶ τοῦ συγκροτήματός της μὲ παραδοσιακὰ δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Αἴγινα, 28 Αὐγούστου 2002, κέντρο Πελαγινοί

 • Ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ ἑβδόμου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Αἰγιναία. Ἔκκληση γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος τῆς Αἴγινας.

Αἴγινα, 22 Αὐγούστου 2003, αὐλὴ λαογραφικοῦ μουσείου.